Budowa żłobka i przedszkola przy Sportowej w Bydgoszczy – zapytanie ofertowe

Informacje o ogłoszeniu opublikowanego w Bazie Konkurencyjności – zapraszamy do składania ofert.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238715

Termin składania ofert

do dnia 30-03-2020

Numer ogłoszenia

1238715

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 5 niniejszego działu należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Bydgoszczy przy ul. Chopina 28 biuro, parter.
Termin składania ofert upływa dnia 30.03.2020 r. o godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.20. r. o godz 12.00. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chopina 28 — biuro, parter.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania i złożenia.
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:
nazwa i adres Wykonawcy;
zaadresować na Zamawiającego: Prezes Zarządu Fundacji Kreatywnej Edukacji
ul. Chopina 28 85-092 Bydgoszcz
nie otwierać do dnia 30.03.2020. . do godz. 12.00.
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie zgodnie z zapisem art.84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu Oferty przed upływem terminu składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu Oferty musi być oznaczone jak określa punkt 5 niniejszego rozdziału oraz dodatkowo opisane Zmiana lub Wycofanie.
Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej Oferty po upływie terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany złożoną Ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania Ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania Ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jgawrylkiewicz@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Gawryłkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48602466347

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybranie Wykonawcy sporządzenia dokumentacji projektowej obiektu budowlanego oraz wykonania robót budowlanych dla projektu pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola przy ulicy Sportowej”.

Kategoria ogłoszenia:

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia:

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: Bydgoszcz
Miejscowość: Bydgoszcz

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: bydgoski Miejscowość: Bydgoszcz

Strona wykorzystuje pliki cookies.