Rozeznanie rynku: szkolenia projekt dla 2 szkół finansowany z RPO Województwa Kuj-Pom

Bydgoszcz , dnia 29 stycznia 2020

ROZEZNANIE RYNKU 

Zamawiający:

FUNDACJA KREATYWNEJ EDUKACJI

ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 16/1

86-225 Bydgoszcz

ZAPRASZA  do złożenia oferty

 1. Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie  szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pod nazwą: Perpetuum Mobile krokiem milowym w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów dwóch szkół podstawowych”. Zadanie realizowane jest w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 –EFS.

Zamówienie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 4 pkt 8   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (Dz. U. z 2019r., poz. 1843  ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie rozeznania rynku.

W związku z sekcją 6.51. pkt 6 lit. c Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 stosuje się przepisy w zakresie Rozeznania rynku.

 1. Opis przedmiotu  zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń  dla nauczycieli w ramach projektu pod nazwą: „Perpetuum Mobile krokiem milowym w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów dwóch szkół podstawowych”

Powyższe dotyczy nauczycieli ze szkół:

 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Laskowie
 2. Niepubliczna Szkoła  Podstawowa w Perpetuum Mobile” Fundacji Kreatywnej Edukacji w Bydgoszczy

   Zad. 1 Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów kształcących kompetencje kluczowe, zajęć metodą eksperymentu, zajęć obejmujących indywidualizację pracy z uczniem z SPE oraz szkolenia dla nauczycieli w Niepublicznej Szkole Podstawowej PERPETUUM MOBILE Fundacji Kreatywnej Edukacji w Bydgoszczy.

TYP 6 SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI:

 1. Korzystanie z TIK, 2 gr 10 h.,12 n-li (12K)
 2. Doradztwo eduk-zaw 2gr x20h.,20 n-li (16K, 4M)
 3. Metody niedyrekt.terapii dziecka, 2 gr x 40 h,12 n-li (12 K)).

Zad. 3 Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów kształcących kompetencje kluczowe, zajęć metodą eksperymentu, zajęć obejmujących indywidualizację pracy  z uczniem z SPE oraz szkolenia dla nauczycieli w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Laskowie.

 1. Skuteczne metody indywidualnej pracy z uczniem; 1 gr x 10h,10n-li (9K,1M);
 2. Wykorzyst. metod ekspery; 1 gr x 10h.,6 n-li (5K),
 3. Diagnostyka psychol-pedagogiczna; 1gr 10h,3 n-li (3K).
 4. Wykorzystanie w naucz. e-podr., e-zas./e-mat dyd. 1 gr x 4h, 10 n-li (9K)
 5. Wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie; 1gr x 6 h,10 n-li (9K)
 6. 6) Stosowanie metod oraz form organiz. sprzyjających kształt. i rozwijaniu u ucz. kompetencji klucz. i umiej. uniwers.;1gr x 10h., 10 n-li (9K).

Szczegóły odn. rozeznania rynku:

RR-szkolenia-FKE-proj-partn.

Strona wykorzystuje pliki cookies.