Rozeznanie rynku: szkolenia w ramach projektu pojedynczego Perpetuum Mobile, finansowany przez RPO Woj. Kuj-Pom

Bydgoszcz , dnia  29 stycznia 2020

 

ROZEZNANIE RYNKU 

Zamawiający:

FUNDACJA KREATYWNEJ EDUKACJI

ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 16/1

86-225 Bydgoszcz

ZAPRASZA  do złożenia oferty

  1. Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie  szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pod nazwą: Perpetuum Mobile krokiem milowym w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkoły podstawowej”. Zadanie realizowane jest w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 –EFS.

Zamówienie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 4 pkt 8   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (Dz. U. z 2019r., poz. 1843  ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie rozeznania rynku.

W związku z sekcją 6.5. pkt 6 lit. c Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 nie stosuje się przepisów w zakresie Zasady konkurencyjności.

  1. Opis przedmiotu  zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń  dla nauczycieli w ramach projektu pod nazwą: „Perpetuum Mobile krokiem milowym w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkoły podstawowej”, w ramach zadania nr 2 pod nazwą: Realizacja szkoleń dla nauczycieli z SPE w Niepublicznej Szkole Podstawowej PERPETUUM MOBILE Fundacji Kreatywnej Edukacji w Bydgoszczy.

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI:

  1. Wykorzyst. metod eksperym…; 2 gr x 10h.,10 n-li (9K,1M)

2) Diagnostyka psych-pedag 1 gr x 5h.,20 n-li (18K,2M)

3) Wykorzystanie w naucz. e-podr., e-zas./e-mat dyd. 1 gr x 4h, 20 n-li (18K, 2M)

4) Korzystanie z TIK, 2 gr 5 h.,20 n-li (18K,2M) 

5) Metody pracy z ucz z niepełn.2gr x20h.,20 n-li (18K,2M)

6) Metody niedyrekt.terapii dziecka, 2 gr x 20 h,20 n-li (18K,2M)

7) Uważność w procesach eduk., 2 gr x 10h, 20 n-li (18K,2M)

8) Podniesienie kompetencji wychowawczych n-li, 2 gr x 5 h, 20 n-li (18K,2M) 

RAMOWY PROGRAM SZKOLEŃ:

Wykorzyst. metod eksperym; – Rola eksper. w naucz. – Główne funkcje dośw. – Projekt. scenar.zajęć – Metody pracy. 

Diagnostyka psych-pedag:- -Diagn. ucz z SPE -Met. pracy. 

Wykorzystanie w naucz. e-podr., e-zas./e-mat dyd. : -wyszukiwanie e-pord.,- zastosowanie e-podr.

Korzystanie z TIK – obsluga sprzętu,-Met. pracy. 

Metody pracy z ucz z niepełn.-Zad. szk. w tworz. środow.wspier. ucz. ,-met.pracy.

 

RR szkolenia FKE- word

Strona wykorzystuje pliki cookies.