Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkoły podstawowej

RPKP.10.01.02-IZ.00-04-247/18

 

Perpetuum Mobile krokiem milowym w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkoły podstawowej

 

2019-08-01 do 2021-06-30

 

Kwota dofinansowania 298 726,15

 

RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

W ramach RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja RPKP.10.01.00 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT

RPKP.10.01.02 Kształcenie ogólne w ramach ZIT

 

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych u 52 uczniów (języki obce, matem.-przyrodnicze), doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 20 ucz, rozwijanie zindywidualizowane podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 15 ucz i 15ucz. z niepełnosprawnością oraz podniesienie kompetencji zawodowych 32 n-li do 30.06.2021r.

 

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte trwałe rezultaty/efekty m.in:

-wykorzystanie doposażenia zakupionego dzięki EFS do pracowni przyrodniczej i przedmiotowej w 1 szkole,

-rozwój kompetencji klucz.przez 52 ucz (23dz, 29ch),

-zniwelowanie deficytów u14 ucz.(4Dz, 10CH),

-rozwój umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy i wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej u 20 ucz.(12 dz, 8ch)poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe,

-podniesienie kompetencji zawód. u 32 n-li( 30K, 2M).

 

Grupa doc. to:

1)uczniowie: 52 ucz(23Dz i 29Ch), w tym 15 ucz. z SPE i 15 ucz. z niepełnosprawnością- klasy I-VIII

2)nauczyciele: 32 os (30K,2M)

3)szkoły:

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ” Perpetuum Mobile” Fundacji Kreatywnej Edukacji w Bydgoszczy.

Projekt opracowano na podstawie wyników diagnozy potrzeb w w/w szkole podstawowej.

W ramach proj. zaplanowano realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli. Zostaną doposażone pracownie przedmiotowe w sprzęt i pomoce dydaktyczne.