Sorobany – zapytanie ofertowe w projekcie partnerskim baza konkurencyjności

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający:

 

FUNDACJA KREATYWNEJ EDUKACJI

ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 16/1

85-225 Bydgoszcz

 

ZAPRASZA  do złożenia oferty

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach  Projektu pod nazwą: Perpetuum Mobile krokiem milowym w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów dwóch szkół podstawowych”. Zadanie realizowane jest w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 –EFS.

 

Zamówienie prowadzone w trybie  zasady konkurencyjności poprzez umieszczenie zapytania w bazie konkurencyjności  zgodnie z Wytycznymi  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019r. (MLiR/2014-2020/12(4))  – punkt 6.5.2.

 

Opis przedmiotu  zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje  dostawę pomocy dydaktycznych  do prowadzenia zajęć   Niepublicznej Szkole Podstawowej w Laskowie.

Dostawa  obejmuje pomoce soroban –  6 pozycji asortymentowych.

 

Więcej szczegółów pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16154

Strona wykorzystuje pliki cookies.