Szkolenia, nabór ofert – projekt indywidualny

FUNDACJA KREATYWNEJ EDUKACJI

ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 16/1

86-225 Bydgoszcz

ZAPRASZA  do złożenia oferty

  1. Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie  szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pod nazwą: Perpetuum Mobile krokiem milowym w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkoły podstawowej”. Zadanie realizowane jest w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 –EFS.

Zamówienie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 4 pkt 8   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (Dz. U. z 2019r., poz. 1843  ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie rozeznania rynku.

W związku z sekcją 6.5. pkt 6 lit. c Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 nie stosuje się przepisów w zakresie Zasady konkurencyjności.

  1. Opis przedmiotu  zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń  dla nauczycieli w ramach projektu pod nazwą: „Perpetuum Mobile krokiem milowym w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkoły podstawowej”, w ramach zadania nr 2 pod nazwą: Realizacja szkoleń dla nauczycieli z SPE w Niepublicznej Szkole Podstawowej PERPETUUM MOBILE Fundacji Kreatywnej Edukacji w Bydgoszczy.

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI:

  1. Wykorzystanie metod eksperymentu; 2 gr x 10h.,10 n-li (9K,1M)

2) Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna; 1 gr x 5h.,20 n-li (18K,2M)

3) Wykorzystanie w naucz. e-podręczników, e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych 1 gr x 4h, 20 n-li (18K, 2M)

4) Korzystanie z TIK, 2 gr 5 h.,20 n-li (18K,2M) 

5) Metody pracy z uczniem z niepełnosprawnym, 2gr x20h.,20 n-li (18K,2M)

6) Metody niedyrekt. terapii dziecka, 2 gr x 20 h,20 n-li (18K,2M)

7) Uważność w procesach edukacyjnych, 2 gr x 10h, 20 n-li (18K,2M)

8) Podniesienie kompetencji wychowawczych n-li, 2 gr x 5 h, 20 n-li (18K,2M)

[googlepdf url=”https://www.fundacjakreatywnejedukacji.org/wp-content/uploads/2020/10/RR-szkolenia-FKE-proj-pojedynczy-v3.pdf” ]

[googlepdf url=”https://www.fundacjakreatywnejedukacji.org/wp-content/uploads/2020/10/Załacznik-nr-3-warunki-szkoleń-zdalnych.pdf” ]

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.