Szkolenia – nabór ofert, projekt partnerski ze szkoła podstawową w Laskowie

ROZEZNANIE RYNKU 

 

Zamawiający:

FUNDACJA KREATYWNEJ EDUKACJI

ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 16/1

86-225 Bydgoszcz

ZAPRASZA  do złożenia oferty

 

Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie i przeprowadzenie  szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pod nazwą: „Perpetuum Mobile krokiem milowym w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów dwóch szkół podstawowych”. Zadanie realizowane jest w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 –EFS.

W związku z sekcją 6.5.1. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 stosuje się przepisy w zakresie Rozeznania rynku.

 

Opis przedmiotu  zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń  dla nauczycieli w ramach projektu pod nazwą: „Perpetuum Mobile krokiem milowym w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów dwóch szkół podstawowych”

 

Powyższe dotyczy nauczycieli ze szkół:

 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Laskowie
 2. Niepubliczna Szkoła  Podstawowa w Perpetuum Mobile” Fundacji Kreatywnej Edukacji w Bydgoszczy

  

Zad. 1 Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów kształcących kompetencje kluczowe, zajęć metodą eksperymentu, zajęć obejmujących indywidualizację pracy z uczniem z SPE oraz szkolenia dla nauczycieli w Niepublicznej Szkole Podstawowej PERPETUUM MOBILE Fundacji Kreatywnej Edukacji w Bydgoszczy.

 1. Korzystanie z TIK, 2 gr 10 h.,12 n-li (12K)
 2. Doradztwo eduk-zaw 2gr x20h.,20 n-li (16K, 4M)
 3. Metody niedyrekt.terapii dziecka, 2 gr x 40 h,12 n-li (12 K)).

 

Zad. 3 Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów kształcących kompetencje kluczowe, zajęć metodą eksperymentu, zajęć obejmujących indywidualizację pracy  z uczniem z SPE oraz szkolenia dla nauczycieli w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Laskowie.

 1. Skuteczne metody indywidualnej pracy z uczniem; 1 gr x 10h,10n-li (9K,1M);
 2. Wykorzyst. metod ekspery; 1 gr x 10h.,6 n-li (5K),
 3. Diagnostyka psychol-pedagogiczna; 1gr 10h,3 n-li (3K).
 4. Wykorzystanie w naucz. e-podr., e-zas./e-mat dyd. 1 gr x 4h, 10 n-li (9K)
 5. Wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie; 1gr x 6 h,10 n-li (9K)
 6. 6) Stosowanie metod oraz form organiz. sprzyjających kształt. i rozwijaniu u ucz. kompetencji klucz. i umiej. uniwers.;1gr x 10h., 10 n-li (9K).

Zaplanowano jedną edycję szkoleń. Jeden n-l może uczestniczyć w więcej niż jednym szkoleniu. Szkolenia będą prow. w blokach kilkugodzinnych w okresie do 30.06.2021r. zgodnie z ustalonym wspólnie z n-lami harmonogramem.  

 

Regulamin

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.