ZAPYTANIE OFERTOWE: dostawa pomocy dydaktycznych

Bydgoszcz , dnia 24.05.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

FUNDACJA KREATYWNEJ EDUKACJI

ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 16/1

86-225 Bydgoszcz

ZAPRASZA do złożenia oferty

 1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Projektu pod nazwą: Perpetuum Mobile krokiem milowym w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów dwóch szkół podstawowych”. Zadanie realizowane jest w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 –EFS.

Zamówienie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności poprzez umieszczenie zapytania w bazie konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019r. (MLiR/2014-2020/12(4)) – punkt 6.5.2.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć Niepublicznej Szkole Podstawowej w Laskowie.

Dostawa obejmuje pomoce soroban – 6 pozycji asortymentowych.

  1. Zamawiający zastrzega, że przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i kompletny.

  2. Przedmiot dostawy ma być nowy, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Przedmiot dostawy musi być odpowiednio zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim (w przypadkach, gdy są załączone do asortymentu)

  3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot zamówienia do NSP w Laskowie.

  4. Wykonawca odpowiada za przedmiot dostawy w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.

  5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

  6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.

  7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt :

– jest uszkodzony, posiada wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub

– nie spełnia wymagań zamawiającego określonych w opz lub

– nie odpowiada pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych Wykonawca wymieni go na nowy, prawidłowy, na własny koszt.

  1. W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego sprzętu , a Wykonawca wymieni go na nowy, prawidłowe, na własny koszt.

  2. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  3. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego.

  4. Gwarancja i rękojmia – minimum 24 miesiące od prawidłowego odbioru przedmiotu zamówienia.

  5. Zamówienie nie zostało podzielone na części.

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Kod Główny 39162100-6 Pomoce dydaktyczne

22110000-4 Drukowane książki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera –załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 1. Warunki Udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie:

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki:

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.

 1. Kryteria oceny ofert (dotyczy obu części zamówienia):

 1. Cena przedmiotu zamówienia – C

4.1. Opis sposobu obliczenia ceny

4.1.1. Wykonawca określa cenę ofertową za realizację przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie kwoty w Formularzu oferty dla danej części sporządzonym wg wzoru. Kwota wpisana w formularzu oferty powinna wynikać z podliczenia kalkulacji cenowej przygotowanej na podstawie zał. nr 2.Wykonawca wypełnia rubryki: cena jednostkowa brutto i wartość brutto.

4.1.2. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, oraz powinna obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.

4.1.3. Cena musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z zapytania, a w szczególności wynikające z opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do zapytania oraz projektu umowy stanowiącego załącznik zapytania , oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, uwzględniając świadczenia gwarancyjne.

4.1.4. Cenę należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.

4.1.5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do Wykonawcy.

5. Forma złożenia dokumentów

4.1. Forma złożenia dokumentów:

4.1.1. Oferta oraz oświadczenia składane w postępowaniu, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, składane są w oryginale.

4.1.2.Pozostałe dokumenty składane w postępowaniu, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

4.1.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

 1. Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty :

Cena przedmiotu zamówienia 100% – 100 pkt

 1. Opis przyznawania punktacji – sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny

Oferty:

7.1.Cena przedmiotu zamówienia– obejmuje cenę wykonania dostawy. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:

C – liczba punktów za cenę ofertową

C min – najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

C bad – cena oferty badanej

Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

 1. Termin składania ofert:

8.1. Oferty należy składać do dnia: 14.06.2021 do godz. 10.00.

Oferta na zadanie pod nazwą:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Projektu pod nazwą: „Perpetuum Mobile krokiem milowym w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów dwóch szkół podstawowych”. Zadanie realizowane jest w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 –EFS.

Z dopiskiem której części dotyczy

\Na kopercie oprócz opisu j/w należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Oferty należy składać w sekretariacie, adres: Fundacja Kreatywnej Edukacji ul. Chopina 28; 85-092 Bydgoszcz

8.2. Zamawiający dopuszcza przesłania oferty za pośrednictwem maila na adres:

info@fundacjakreatywnejedukacji.org w nazwie należy podać: dostawa pomocy dydaktycznych – soroban. Ofertę należy przesłać w terminie wskazanym w punkcie 8.1.

8.3. W przypadku składania oferty za pośrednictwem maila wykonawca skanuje podpisaną ofertę i wysyła na adres wskazany w mailu w terminie wskazanym w punkcie 8.1.

 1. Termin realizacji umowy:

do 30 dni od dnia podpisania umowy.

 1. Informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenie należy dołączyć do oferty. Wzór oświadczenia – stanowi załącznik nr 4.

 1. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy (dotyczy obu części zamówienia):

1. Umowa może zostać zmieniona zgodnie z sekcją 6.5.2 Wytycznych kwalifikowalności a także na zasadach określonych w ust. 2, za porozumieniem stron, na uprzedni pisemny wniosek jednej z nich.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:

a) nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych,

b) zmiany stron umowy tj. następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów,

c) zmiany nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego,

d) zmiany stawki podatku VAT i akcyzy, sposobu ich płatności (w przypadku zmian ustawowych),

e) zmiana Podwykonawcy (za zgodą Zamawiającego),

f) ograniczenia lub zwiększenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia,

g) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę środków publicznych,

h) gdy zmiany treści umowy są korzystne dla Zamawiającego,

i) zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa,

j) przedłużenia terminu realizacji umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie zamawiającego i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia,

k) przedłużenia terminu realizacji umowy z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usługi, które nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia,

l) jeżeli wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.

 1. Informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje.

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie- nie dotyczy

 2. Informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 7 lit. G podrozdziału 6.5 Wytycznych Kwalifikowalności, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień– nie dotyczy -zamówienie nie obejmuje robót budowlanych i usług.

 1. Przesłanki odrzucenia oferty:

  1. Brak zaoferowania cho

  2. by jednej pozycji w kalkulacji cenowej.

  3. Brak załączenia kalkulacji cenowej do oferty.

  4. Złożenie większej ilości ofert przez jednego wykonawcę.

  5. Zaproponowanie sprzętu niezgodnego z opz.

  6. Odrzucenie oferty w sytuacji wykluczenia wykonawcy w związku z pkt.10 zapytania.

 1. Sposób komunikacji z Zamawiającym:

16.1. W przypadku wystąpienia pytań do zapytania ofertowego można je kierować mailem na adres: info@fundacjakreatywnejedukacji.org

16.2. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

16.3. Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego publikowana jest w bazie konkurencyjności.

 1. Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest info@fundacjakreatywnejedukacji.org

inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani/Pani Jolanta Gawryłkiewicz, kontakt: adres e-mail, telefon/info@fundacjakreatywnejedukacji.org;

– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie Wytycznych kwalifikowalności – zapytanie ofertowe wg procedury umieszczenia w Bazie Konkurencyjności na podstawie punktu 6.5.2;

– odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 13 i 14 ustawy z dnia 06 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.)

– dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

– obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, bez którego nie można udzielić zamówienia w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty;

– w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

– Wykonawca posiada:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

 • przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

– nie przysługuje Wykonawcy:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

– W przypadku gdy wykonanie obowiązków , o których mowa w art.15 ust.1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku ,Zamawiający może żądać od osoby , której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego .

– Wystąpienie z żądaniem , o którym mowa w art.18 ust.1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Warunki zapłaty: Rozliczenie finansowe z Wykonawcą nastąpi na podstawie protokołu odbioru dostaw, w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie sporządzonej faktury.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– Poprawy omyłek rachunkowych i pisarskich w złożonych ofertach,

Żądania wyjaśnień w stosunku do wykonawców co do treści złożonych ofert,

– Wezwania do uzupełnienia oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych,

– Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia kalkulacji cenowej.

 1. Do oferty należy załączyć:

 1. Kalkulacja cenowa sporządzona na podstawie opz,

 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.

W załączeniu:

 1. formularz oferty,

 2. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2.

 3. projekt umowy,

 4. wzór oświadczenia o braku powiązań.

Załącznik Nr 1 – formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

(miejscowość i data)

telefon …………………………. faks …………………….

adres e-mail

FUNDACJA KREATYWNEJ EDUKACJI

ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 16/1

86-225 Bydgoszcz

O F E R T A

Nawiązując do zapytania ofertowego w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Projektu pod nazwą: „Perpetuum Mobile krokiem milowym w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów dwóch szkół podstawowych”. Zadanie realizowane jest w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 –EFS.,

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Cena netto ……………………………………………………. zł

(słownie: ……………………………………………..……….. zł

Podatek VAT ………………………………………………… zł

Cena brutto ……………………………………………………zł

(słownie: ……………………………………………………… zł

 1. Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.

 2. Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego.

 3. Jestem zarejestrowany w CEIDG / KRS* pod nr…………………….

 4. Oświadczam, że przyjmuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym.

 5. Klauzula w zakresie danych osobowych:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

 1. Jestem związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od dnia jej złożenia.

 2. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

………………………, dnia ………………2020 r.

………………………………………………………

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

*niewłaściwe skreśl

Załącznik nr 4

WIADCZENIE O BRAKU POWIAZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Projektu pod nazwą: „Perpetuum Mobile krokiem milowym w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów dwóch szkół podstawowych”. Zadanie realizowane jest w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 –EFS.

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (Beneficjentem) poprzez :

  1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

  3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………….dnia………………

(podpis)

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe_pomoce dydaktyczne

Zał. nr. 2 Perpetuum2-OPZ pomoce dydaktyczne 3

Projekt umowy pomoce dyd. FKE

Strona wykorzystuje pliki cookies.