Rozwoju kompetencji kluczowych uczniów dwóch szkół podstawowych

 

RPKP.10.02.02-IZ.00-04-177/18

 

Perpetuum Mobile krokiem milowym w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów dwóch szkół podstawowych

 

2019-09-01 do 2021-07-31

 

Wnioskowane dofinansowanie 512 083,64

 

RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

W ramach RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja RPKP.10.01.00 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT

RPKP.10.01.02 Kształcenie ogólne w ramach ZIT

 

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 90 % uczniów tj. 67 ucz(30 Dz,37Ch) spośród 74 ucz.(33Dz i 41Ch) objętych projektem, zniwelowanie deficytów u 90 % uczniów tj.23 ucz.(9Dz, 14CH) objętych projektem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 100% nauczycieli tj. 40 os.(36K, 4M) w 2 niepublicznych szkołach podstawowych tj. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Perpetuum Mobile” Fundacji Kreatywnej Edukacji w Bydgoszczy oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Laskowie w terminie do 31.07.2021 r.

 

Dzięki realiz. projektu zostaną osiągnięte trwałe rezultaty/efekty m.in:

-wykorzystanie doposaż. zakupionego dzięki EFS do pracowni przyrodniczej i przedmiotowej w 2 szkołach,

-nabycie kompetencji klucz.przez 67 ucz (30dz, 37ch),

-podniesienie kompetencji zawodowych u 40 n-li( 36K, 4M).

 

Grupa doc. to:

1)     uczniowie: 74 ucz(33Dz i 41Ch)- klasy I-VIII

2)    nauczyciele: 40 os (36K,4M)

3)    szkoły:

  1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa ” Perpetuum Mobile” Fundacji Kreatywnej Edukacji w Bydgoszczy
  2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Laskowie

 

Projekt opracowano na podstawie wyników diagnozy potrzeb w w/w 2 szkołach podstawowych.

W ramach proj. zaplanowano realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli. Zostaną doposaż. pracownie przedmiotowe w sprzęt i pomoce dydaktyczne.