Stymulowanie wcześniaków muzyką

Partnerzy:

Fundacja Kreatywnej Edukacji, Fundacja na Rzecz Poprawy Opieki nad Noworodkami i Wcześniakami przy Wojewódzkim Szpitalu im dr J.Biziela w Bydgoszczy.

 

Miejsce:

Bydgoszcz, Oddział Noworodków i Wcześniaków w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J.Biziela w Bydgoszczy

 

Czas:

styczeń – grudzień 2010

 

Projekt realizowany ze środków Urzędu Miasta w Bydgoszczy.

W Oddziale Noworodków i Wcześniaków w ciągu roku przyjmowanych jest ok. 2 500 dzieci, 400 z nich wymaga leczenia w Oddziale Intensywnej Terapii. W ¾ są to przedwcześnie urodzone noworodki z masą ciała 450 g – 1500 g z całego województwa kujawsko-pomorskiego. W warunkach fizjologicznych w łonie matki płód podlega stymulacji dźwiękowej. Jego mózg reaguje na głos matki, uspakaja się słysząc bicie jej serca. Dr Alfred Tomatis w swoich eksperymentach wykazał, że dźwięki wzmagają aktywność kory mózgowej. Wpływa to na tworzenie się struktur i połączeń mózgowych. Dziecko z ciąży niedonoszonej umieszczane jest w inkubatorze, który ochrania je, ale także izoluje. Niektóre dzieci są w tych warunkach hospitalizowane przez 3-4 miesiące. Program ma na celu stymulację rozwoju centralnego układu nerwowego przez dostarczenie bodźców dźwiękowych odpowiednio przygotowanych, zgodnych z obowiązującymi badaniami oraz przygotowanie rodziców do kontynuacji ćwiczeń w warunkach domowych po wypisie ze szpitala. Mamy nadzieję na maksymalne wykorzystanie możliwości każdego dziecka nie tylko w rozwoju mowy, ale również poprawę orientacji przestrzennej, utrzymania wyprostowanej postawy ciała oraz utrzymania równowagi – szczególnie u dzieci zagrożonych rozwojem mózgowego porażenia dziecięcego, które jest dość częstym następstwem wcześniactwa. Pozwala również na zaangażowanie rodziców w proces leczenia i rehabilitacji zwiększając ich kontakt z dzieckiem.

 

Zakładany program:

zajęcia umuzykalniające wg Teorii E. E. Gordona

 

Proponowany program dotyczy grupy dzieci obarczonych dużym ryzykiem nieprawidłowego rozwoju. Korzyści z naszego projektu dotyczą rodziców, dziecka oraz osób leczących.

  1. Pozwalają włączyć rodziców w najwcześniejszej fazie leczenia, gdy niemożliwa jest inna forma rehabilitacji i długotrwały kontakt bezpośredni z dzieckiem. Rodzice nie czują się jedynie biernymi obserwatorami. Wzrasta świadomość rodziców, że mogą wpływać na rozwój dziecka, nawet jeśli doznało trwałego, organicznego uszkodzenia. Wzmacnia się więź z noworodkiem.
  2. Przez różnokierunkową rehabilitację wspomagającą proces dojrzewania można maksymalnie wykorzystać potencjał dziecka. Do chwili obecnej z dobrym rezultatem proponowaliśmy rodzicom tzw. kangurowanie dziecka. Po rozmowach propagujących stymulację słuchową matka lub/i ojciec czytali przyniesione przez siebie teksty. Włączenie zajęć umuzykalniających pozwoli na bardziej profesjonalną i zgodną z koncepcją prof. E. E. Gordona stymulację słuchową. Rejestracja nagrań i sprzęt odtwarzający umożliwi intensywną stymulację oraz objęcie nią dzieci rodziców mieszkających poza naszym miastem, sporadycznie przyjeżdżających do szpitala. Wyposażenie rodziców w materiały i umiejętności pozwoli na kontynuację tej formy terapii poza szpitalem.
  3. Rozszerzy proponowane formy rehabilitacji w naszym oddziale. Współpraca rodziców z personelem medycznym opiekującym się dzieckiem ułatwia proces leczenia i buduje zaufanie oraz uczy rodziców postępowania z noworodkiem. Konieczność zapoznania się z nową metodologią i potrzebnymi opracowaniami rozszerzy naszą wiedzę i umiejętności. Współpraca obu fundacji umożliwia dalsze korzystanie z tej metody poprzez udział w koncertach, zajęciach językowych i umuzykalniających.