Regulamin sklepu

Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w
przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej
przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a
która dokonuje Zamówienia.
2. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem
www.fundacjakreatywnejedukacji.org, za pośrednictwem którego Klient może kupić
Towary.
3. Towar – produkty (w tym produkty w postaci elektronicznej, e-booki) prezentowane
w Sklepie.
4. Sprzedawca – Fundacja Kreatywnej Edukacji, 85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego
16/1, NIP 953-253-15-76, REGON 340198651, wpisana w KRS pod numerem
0000257799, e-mail: sklep@fundacjakreatywnejedukacji.org.
5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia
Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.
2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z
korzystaniem ze sklepu, w tym określa:
1. warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w
ramach Sklepu oraz
2. b) zasady zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach Sklepu.
3. Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień
Regulaminu.
§ 2. Warunki korzystania ze Sklepu internetowego
1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
1. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy
obowiązującego prawa,
3. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a
także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz
dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do
prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w
zakresie własnego użytku osobistego.
2. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań
technicznych:
1. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w
wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji
10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej lub inna przeglądarka
internetowa obsługująca technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;
2. sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024×768;
3. dostępu do sieci Internet według standardowych stawek stosowanych i
naliczanych przez operatora telekomunikacyjnego Klienta;
4. ponadto Klient powinien posiadać numer telefonu komórkowego, na który
będą wysyłane informacje o możliwości odbioru paczki.
§ 3. Warunki realizacji Zamówienia
1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru należy na stronie Sklepu dokonać wyboru
dostępnego Towaru i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne
czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego
Regulaminu.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i
płacę” lub o podobnej treści – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych
danych oraz wybranego Towaru.
4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie
podsumowanie złożonego Zamówienia.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta
wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w
rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie
wynika, że towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.
7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze
Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu
informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie
istotnych elementów Zamówienia.
10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim.
11. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez
jednego Klienta w ciągu 30 dni jednego lub więcej Zamówień na łącznie więcej niż 3
sztuki tego samego Towaru lub Zamówień na łącznie więcej niż 20 sztuk różnych
Towarów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia lub
do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.
12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych
postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na
podany przez niego adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej
Towar wydruku potwierdzenia.
§ 4. Ceny produktów i promocje
1. Ceny Towarów na stronie Sklepu zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych
polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących
kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych, które podawane są oddzielne
przed złożeniem Zamówienia.
2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania
Zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu.
3. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one
realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej
promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.
4. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji Sklep zastrzega możliwość
wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju
(np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o
których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.
§ 5. Formy płatności, warunki dostawy, faktury
1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:
1. płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego, po złożeniu
Zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę operatora płatności,
2. płatnością online za pomocą karty płatniczej, po złożeniu Zamówienia Klient
zostaje przekierowany na stronę operatora płatności,
3. przelewem na rachunek (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient
otrzymuje na podany adres e-mail – w przypadku braku wpłaty w terminie 14
dni Zamówienie zostaje anulowane,
4. płatnością gotówkową bezpośrednio przy odbiorze przesyłki.
2. Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności online dostępne są na
stronie Sklepu.
3. Wyboru formy dostawy zakupionego Towaru Klient dokonuje w trakcie składania
Zamówienia.
4. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w
trakcie jego składania. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy
oraz o ewentualnych zwolnieniach z kosztów dostawy, dostępna jest na stronie
Sklepu.
5. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w
szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub
samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się
do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.
6. Sprzedawca do każdego zrealizowanego Zamówienia wystawia na dane podane przez
Klienta w Zamówieniu fakturę w formie elektronicznej i doręcza ją na podany przez
Klienta adres poczty elektronicznej.
7. Klient nabywający Towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności
gospodarczej (potocznie „kupujący na fakturę”) powinien w trakcie składania
Zamówienia w zakładce „dane do faktury” podać swoją firmę, jej adres oraz numer
identyfikacji do celów podatkowych (NIP). Sprzedawca może odmówić wystawienia
faktury lub jej korekty w razie braku lub błędnego podania numeru NIP Klienta.
§ 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, tj.
dokonujący zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez
niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej
na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym
nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta
lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania
wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy
jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty
tradycyjnej lub elektronicznej.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia
od umowy stanowiącym załącznik do regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest
obowiązkowe, ale gwarantuje, że Sprzedawca jednoznacznie zinterpretuje wolę
Klienta.
5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu
zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i
uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne
do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.
6. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Fundacja Kreatywnej Edukacji, ul.
Chopina 28, 85-092 Bydgoszcz.
7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego
przez Klienta operatora pocztowego.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów:
1. nagrań audio i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych,
jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
2. o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z
jego osobą (przykładowo książka lub gadżet z dedykacją podaną przez Klienta),
3. w przypadku dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism,
4. innych przepadkach przewidzianych prawem.
9. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w
terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci
Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do
Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta
sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy z dostępnych). Zwrot pieniędzy
zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności
przy składaniu Zamówienia.
§ 7. Dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę opisane w Polityce
prywatności dostępnej na stronie Sklepu.
§ 8. Reklamacje i rozwiązywanie sporów
1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sklepu: Fundacja Kreatywnej
Edukacji, ul. Kordeckiego 16/1, 85-225 Bydgoszcz lub mailowo na adres:
sklep@fundacjakreatywnejedukacji.org
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji,
rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
3. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14
dni od jej złożenia.
4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego
Towaru. Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę
reguluje art. 556 i następne ustawy – Kodeks cywilny.
§ 9 Rozwiązywanie sporów i postanowienia końcowe
1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w
sprawie sporu między nim a Sprzedawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na
temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są na stronie internetowej Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce
„Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do
rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej
platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną,
interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców
dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na
odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a
Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Sprzedawcy.
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce strony głównej Sklepu oraz
pobrać go i sporządzić jego wydruk.
5. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Fundacja Kreatywnej Edukacji
ul. Kordeckiego 16/1
85-225 Bydgoszcz
e-mail: sklep@fundacjakreatywnejedukacji.org
Odstąpienie od umowy sprzedaży
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:
Lp. Tytuł Liczba
zwracanych
towarów
Nr
zamówienia
Data
zawarcia
umowy
Data odbioru
towaru
1
2
3
Imię i nazwisko Klienta …………………………………………………
Nr rachunku bankowego ………………………………………………..
…………………………….
Data i Podpis Klienta
(wymagane jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)