Rozwój kompetencji kluczowych uczniów dwóch szkół podstawowych

RPKP.10.02.02-IZ.00-04-177/18

 

Perpetuum Mobile krokiem milowym w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów dwóch szkół podstawowych

 

2019-09-01 do 2021-07-31

 

Wnioskowane dofinansowanie 512 083,64

 

RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

W ramach RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja RPKP.10.01.00 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT

RPKP.10.01.02 Kształcenie ogólne w ramach ZIT

 

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 90% uczniów tj. 67 ucz. (30 Dz, 37Ch) spośród 74 ucz. (33Dz i 41Ch) objętych projektem, zniwelowanie deficytów u 90% uczniów, tj.23 ucz. (9Dz, 14CH) objętych projektem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 100% nauczycieli tj. 40 os. (36K, 4M) w 2 niepublicznych szkołach podstawowych, tj. w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Perpetuum Mobile” Fundacji Kreatywnej Edukacji w Bydgoszczy oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Laskowie w terminie do 31.07.2021 r.

 

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte trwałe rezultaty/efekty m.in:

-wykorzystanie doposaż. zakupionego dzięki EFS do pracowni przyr. i przedm. w 2 szkołach,

-nabycie kompetencji klucz. przez 67 uczniów (30dz, 37ch),

-podniesienie kompetencji zawod. u 40 nauczycieli( 36K, 4M).

 

Grupa docelowa to:

1)     uczniowie: 74 ucz(33Dz i 41Ch)- klasy I-VIII

2)    nauczyciele: 40 os (36K,4M)

3)    szkoły:

  1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa ” Perpetuum Mobile” Fundacji Kreatywnej Edukacji w Bydgoszczy
  2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Laskowie

 

Projekt opracowano na podstawie wyników diagnozy potrzeb w ww. dwóch szkołach podstawowych.

W ramach proj. zaplanowano realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli. Zostaną doposaż. pracownie przedmiotowe w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Strona wykorzystuje pliki cookies.